Formación

Mestrado en Desenvolvemento infantil e atención temperá

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Información xeral

Edición dun posgrao destinado a titulados universitarios que queiran obter unha formación interdisciplinaria orientada a proporcionar as competencias básicas para realizar as tarefas propias do especialista en Atención Temperá.

Basease nunha perspectiva integral e biopsicosocial, centrada na actividade ubicada e na relación entre o neno/a e os seus contextos de vida, incluíndo á familia, á escola e á comunidade.

É un título propio da Universidade da Coruña.

 

DATAS DE IMPARTICIÓN:  Do 4 de outubro de 2019 ao 11 de xullo de 2020

 

PREINSCRICIÓN:  Do 24 de xuño ao 19 de xullo de 2019

Poderase abrir un segundo período de inscrición, do 1 de agosto ao 16 de setembro de 2019, no caso de que non se cubran o número mínimo de prazas.

 

MATRICULA:  Do 22 ao 31 de xullo de 2019

Se non se cubren as prazas, abrirase un segundo prazo de matrícula do 25 ao 27 de setembro de 2019.

 

HORARIOS:  

Venres (ocasionalmente) de 17:00h a 20:30h.

Sábados (regularmente) de 9:30h a 13:30h e de 15:00h a 18:00h.

 

REQUISITOS DE ACCESO:

Serán admitidos os alumnos que poidan acreditar algunha das seguintes condicións:

  1. Ter unha titulación de grao, diplomatura e/ou licenciatura, de entre as seguintes:

-Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Terapia ocupacional, Logopedia, Psicoloxía, Pedagoxía, Psicopedagoxía, Maxisterio, Traballo Social, Educación Social.

 

 PREINSCRICIÓN:

Os alumnos interesados en cursar o posgrao deberán preinscribirse (sen abono de taxas) do 24/06/2019 ao 16/09/2019  tendo en conta que o día límite deberán ter achegado a totalidade da documentación requerida e que se detalla mais abaixo.

No caso de solicitar Bolsa, realizarase todo o proceso de documentación no momento de realizar a preinscrición, achegando a documentación acreditativa que sexa solicitada.

 

MATRICULA:

Tras o proceso de preinscrición, os alumnos admitidos (comunicarase por mail) deberán proceder ao abono das taxas de matrícula. A matrícula ten un custo de 2.900 €, que o alumno poderá satisfacer en un ou en dous prazos:
 

- Pago único: Aboaránse 2.900€ do 22/07/2019 ao 31/07/2019 (admitidos en 1ª preinscrición).


- Pago aplazado: Aboaránse nun primer prazo  1.740€ do 22/07/2019 ao 31/07/2019

                                    Aboarase nun segundo prazo 1.160€ do 15 ao 31 de xaneiro de 2020


A ligazón de pago estará dispoñible cando se abra o prazo de matrícula.

 

No caso de que non se cubran o número de prazas máximas ofertadas, abrirase un segundo período de matrícula do 25/09/2019 ao 27/09/2019 para as personas admitidas na 1º e na  2º preinscripción (24 de xuño ao 25 de setembro)

 

BOLSAS DE MATRÍCULA:

A UDC concederá un máximo de 2 bolsas de matrícula por un importe do 50% da matrícula. Unha vez concedida a bolsa, o alumno deberá efectuar un so pago de 1.450€ en concepto de matrícula, polo que se procederá a devolver o importe que ingresou de máis.

 

SOLICITUDE DE BOLSA:

Solicitarase xunto coa preinscrición.

A selección dos candidatos efectuarase por parte da Comisión de Coordinación Académica do Mestrado.

Poderán optar a unha bolsa de axuda á matrícula aqueles alumnos admitidos, tras efectuar a preinscrición, que cumplan os seguintes requisitos (ambos):

  • Deberán estar en situación de desemprego, acreditándose mediante informe da vida laboral ou documentación pertinente do INEM.
  • Que non disfrutaran nos dous últimos anos dunha bolsa nos cursos de posgrao ofertados na UDC, por concesión da UDC ou  doutra institución coa mesma finalidade

Para a adxudicación das bolsas a Comisión Académica ordenará as solicitudes tendo en conta a puntuación obtida de acordo ó seguinte baremo

  • Concederanse dous puntos por cada un dos tres últimos anos de estudos de grao nos que o alumno obtivera bolsas de convocatoria xeral e/ou mobilidade de primeiro ou segundo ciclo do Ministerio de Educación, Cultura e deportes. Ata un maximo de 6 puntos.
  • Concederanse catro puntos en función da nota media do expediente académico do título co que accede ao posgrao, modificado polo R.D. 1267/94 e polo R.D. 1044/2003 polo que se establece o sistema europeo de créditos e oi sistema de calificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial e con validez en todo o territorio nacional. Non se valorará ningún documento que non conteña expresamente este dato.

 

MODALIDADE:  Presencial.

 

CRÉDITOS: 60

 

AVALIACION:

Para superar o mestrado será necesaria a asistencia ao 80% das clases totales: a realización das prácticas e a elaboración da correspondiente memoria e a realización do traballo de fin de mestrado que deberá superar a súa defensa pública. Poderase formular a entrega de traballos e casos de carácter obligatorio ou voluntario.

 

AULAS:  Universidade da Coruña.

 

Nº ALUMNOS: Mínimo 18, Máximo 25.

 

INFORMACIÓN, PREINSCRICIÓN E MATRÍCULAS:

Fundación Universidade da Coruña (FUAC). Paseo de Ronda, 47, 2º. 15011 A Coruña

Persoa de contacto: Isabel Varela Tel: 881 014 458 E-mail: i.varelac@fuac.udc.es

Web propia                                                 www.fundacion.udc.es

Documentación a achegar

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR XUNTO CO BOLETÍN DE PREINSCRICIÓN:

1- DNI,  pasaporte ( para estranxeiros) ou tarxeta de residencia (para estranxeiros), en vigor, escaneado por ambas caras e que se vexa completo
2- Título de acceso escaneado por ambas caras, lexible, asinado e que se vexa completo:

  • Será un dos seguintes: Copia do título universitario de acceso, certificado sustitutorio do título, certificación do expediente académico personal con data de depósito do título, certificado de homologación de titulacion estranxeira. (no caso de non estar homologado deberá achegar copia do titulo e certificacion dos estudios universitarios) 

3- C.V. 

4- Expediente académico.

5.-Documentación da bolsa, en caso de aplicar.

Créditos

Créditos: 60

Datas

Data de celebración: Do 04/10/2019 ó 11/07/2020
Data de inscripción: Do 01/08/2019 ó 16/09/2019
Data de matrícula: Do 25/09/2019 ó 27/09/2019
Data do seguinte prazo de matrícula: Do 15/01/2020 ó 31/01/2020

Web oficial

http://masteratenciontemprana.org

Importes

Tarifa oficial: 2.900,00
Tarifa 1º plazo matricula: 1.740,00
Tarifa 2º plazo matrícula: 1.160,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 881014458
Enderezo electrónico: I.VARELAC@FUAC.UDC.ES

Comparte esta información

Mestrado en Desenvolvemento infantil e atención temperá

  Datos
Data: Do 04/10/2019 ó 11/07/2020
Horario: viernes ( ocasionalmente) de 17:00 a 20:30 y sábados( regularmente) de 9:30a 13:30 y de 15:00 a 18:00
Lugar: Facultad de Ciencias de la Educación- UDC
Matrícula: 2.900,00 €