Iniciación ao italiano

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Información xeral

Este curso quere ser, de acordo co Marco común europeo de referencia para as linguas, unha aproximación a un nivel básico dos coñecementos teóricos e prácticos deste idioma. Así, farase fincapé nos seguintes contidos gramaticais e culturais:
1)    Gramática: elementos de fonética e fonoloxía; o nome (xénero e número); os artigos; os verbos principais, regulares, irregulares, reflexivos e recíprocos; o presente e o futuro do Indicativo; as perífrases verbais stare + gerundio e stare per + infinitivo; os artigos, os pronomes persoais; os demostrativos e os adxectivos; os numerais; os posesivos; as preposicións e os  conectores.
2)    Estruturas lingüísticas fundamentais para unha comunicación básica.
3)    Léxico fundamental.
4)    Nocións xerais de cultura italiana.

Se o alumnado está interesado en facer unha estadía Erasmus en Italia e quere obter un A2 no primeiro cuadrimestre (2020/2021) para ter o certificado correspondente, é moi aconsellábel realizar previamente este curso, dado que no A2 non se tratarán os temas do A1.

 

L’obiettivo di questo corso è un’approssimazione ad un livello basico delle conoscenze teoriche e pratiche della lingua italiana, secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il corso è strutturato come segue:
1. Grammatica: elementi di fonetica e fonologia; il nome (genere e numero); gli articoli; i verbi principali, regolari, irregolari, riflessivi e reciproci; il presente e il futuro dell’indicativo; le perifrasi verbali “stare+gerundio” e “stare per+infinito”; i pronomi personali; i dimostrativi e gli aggettivi; i numerali; i possessivi; le preposizioni semplici e i connettivi.
2. Strutture linguistiche fondamentali per una comunicazione basica.
3. Lessico fondamentale.
4. Nozioni generali di cultura italiana.

Qualora gli studenti fossero interessati a realizzare un Erasmus in Italia e volessero ottenere un certificato A2 nel primo quadrimestre (2020/2021), raccomandiamo la partecipazione a questo corso, visto che nell’A2 non si tratteranno i temi del corso di iniziazione.

Documentación a achegar

 Descontos:

    15% de desconto para: (xa incluído no prezo).

  • Antigos/as alumnos/as do Centro de Linguas.
  • Comunidade UDC (estudantado, PDI e PAS).
  • Comunidade FUAC (persoal e bolseiros/as).
  • Alumnado da Universidade Senior.

Debe achegar un xustificante da súa pertenza a estas categorías.

O público xeral debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Datas

Data de celebración: Do 30/06/2020 ó 30/07/2020
Data de inscripción: Do 25/05/2020 ó 22/06/2020
Data de matrícula: Do 25/05/2020 ó 24/06/2020

Importes

Tarifa Público en xeral: 90,00
Tarifa Comunidade UDC, FUAC, Senior e exalumno/a do CL: 77,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981-167000 Ext. 4751/4752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Iniciación ao italiano

  Datos
Data: Do 30/06/2020 ó 30/07/2020
Horario: Martes e xoves, 10:0 a 14:00 horas
Lugar: