Italiano B2.1

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Información xeral

Este curso está dirixido ao alumnado que xa ten un nivel B1 de italiano. Ao finalizaren o curso, os/as estudantes poderán comprender as estruturas gramaticais e léxicas necesarias para usar a lingua con destreza en situacións pouco previsíbeis; conseguirán entender textos orais e escritos con certa complexidade e defender puntos de vista sobre cuestións xerais, indicando os prols e os contras das distintas opcións.
O material do curso será un libro de texto escollido pola profesora e e traballarase a través de videochamadas en liña e de tarefas en Moodle.

* Materiais en Moodle: presentacións e tutoriais de Keynote e Power Point sobre diferentes aspectos gramaticais; vídeos e audios diversos; fichas de exercicios (autoavaliables e non autoavaliables); fichas de léxico; lecturas graduadas; actividades de comprensión e de produción escritas.


Questo corso è diretto agli alunni che hanno già un livello di italiano B1. Alla fine del corso Gli/le studenti/esse cominceranno a capire le strutture grammaticali e lessicali necessarie per usare la lingua con bravura in situazioni poco previsibili; riusciranno a capire testi scritti e orali complessi e a difendere i loro punti di vista su questioni generali, indicando i pro e i contro delle distinte opzioni.
Il materiale del corso sarà il libro di testo e si svolgerà con videochiamate online e compiti su Moodle.

* Materiali su Moodle: presentazioni e spiegazioni su Keynote e Power Point sui differenti aspetti grammaticali; diversi video e audio; esercizi auto correggibili e non; schede sul lessico; letture graduate; attività di comprensione e produzione scritta.

Documentación a achegar

 Descontos:

    15% de desconto para: (xa incluído no prezo).

  • Antigos/as alumnos/as do Centro de Linguas.
  • Comunidade UDC (estudantado, PDI e PAS).
  • Comunidade FUAC (persoal e bolseiros/as).
  • Alumnado da Universidade Senior.

Debe achegar un xustificante da súa pertenza a estas categorías.

O público xeral debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Créditos

Créditos: 4,5

Datas

Data de celebración: Do 22/06/2020 ó 29/07/2020
Data de inscripción: Do 25/05/2020 ó 22/06/2020
Data de matrícula: Do 25/05/2020 ó 22/06/2020

Importes

Tarifa Público en xeral: 100,00
Tarifa Comunidade UDC, FUAC, Senior e exalumno/a do CL: 85,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981 16 70 00. Ext. 4751 / 4752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Italiano B2.1

  Datos
Data: Do 22/06/2020 ó 29/07/2020
Horario: Os luns, martes e mércores, 16:30 a 19:00 (1,5 h presenciais +1 h de traballo en Moodle)
Lugar: A Coruña