Formación

Mestrado en Loxística e Transporte

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Matrícula

Pendente de apertura o prazo de matrícula

Información xeral

Mestrado en Loxística e Transporte está destinado a profesionais, titulados e estudantes que queiran coñecer o ámbito profesional da loxística e do transporte de mercadorías.

LISTA DE ADMITIDOS

 

 

INFORMACIÓN

 • Datas de impartición: Do 6 de setembro de 2019 ao 31 de outubro de 2020.
 • LugarEdificio de Apoio ao Estudo del Campus de Esteiro (Ferrol).
 • Horario: Venres de 16:30 a 21:00 e Sábados de 9:30 a 14:00. As visitas docentes realizaranse noutros horarios en función da dispoñibilidade das empresas ou instalacións a visitar.
 • Número de alumnos: Mínimo 15 - Máximo 25.
 • Créditos: 65 ECTS.
 • ModalidadePresencial.
 • Preinscrición e matrícula:

Data de preinscrición: Do 28 de xuño ao 19 de xullo de 2019

Data de matrícula: Do 26 de xullo ao 31 de xullo de 2019 (no caso de non cubrir as prazas, as dispoñibles ofertáranse ata o inicio do curso en setembro)

 

REQUISITOS DE ACCESO

 

Para acceder ao mestrado os estudantes deberán reunir, polo menos, un dos seguintes requisitos:

 1. Ser titulado universitario de ciclo curto ou longo.
 2. Ter un título universitario de grao.
 3. Ter superados os créditos do primeiro ciclo das titulacións universitarias de dous ciclos. 
 4. Acreditar ter superado 180 créditos dos estudos universitarios de grao cando nestes estivera comprendida a totalidade dos contidos formativos comúns do título de grao. Neste caso a admisión deberá ser aprobada por resolución reitoral, tras a solicitude individual e razonada da persoa interesada e dun informe vinculante do Consello de Goberno que poderá delegar esta competencia de informe noutro órgano.
 5. Posúir un título propio da UDC de primeiro ciclo ou segundo ciclo.
 6. Tamén poderán acceder ao Mestrado as persoas con títulos superiores estranxeiros similares aos indicados anteriormente sen necesidade de homologación, se ben será necesario obter unha autorización reitoral de acordo co artigo 11 do Regulamento de Estudos Propios de Posgrado da UDC.

 

No caso de que as solicitudes de matrícula excedan ao número máximo de alumnos previsto, o criterio de selección farase atendendo a su vinculación aos estudos relacionados coa temática do curso ou a traxectoria profesional do alumno.

 

Os criterios específicos serán os seguintes:

 1. Expediente académico e relación da titulación co ámbito dos estudos.
 2. Currículum profesional relacionado co ámbito dos estudos.
 3. Xustificación da motivación para a realización dos estudos.
 4. Entrevista persoal (opcional).

 

 

PREINSCRICIÓN

Os alumnos interesados en cursar o posgrado deberán preinscribirse (sen abono de taxas) do 28 de xuño  ao 19 de xullo de 2019, tendo en conta que o día límite deberá ter aportada a totalidade da documentación requerida e que se detalla mais abaixo. Abriuse un segundo prazo ata completar as prazas dispoñibles.

 

MATRÍCULA

Tralo proceso de preinscrición, os alumnos admitidos (comunicarase por mail) deberán proceder ao abono das taxas de matrícula. A matrícula ten un custo de 4.900 €, que o alumno poderá satisfacer en un ou en dous prazos:

 

 • Pago único: Abonaránse 4.900€ do 26 de xullo  ao 31 de xullo de 2019.

 

 • Pago aprazado:  nun primeiro plazo 2.450€ do 26 de xullo  ao 31 de xullo de 2019.

         Abonarase nun segundo plazo 2.450€ do 01 de febreiro  ao 15 de febreiro de 2020.

 

O enlace de pago estará dispoñible cando se abra o prazo de matrícula.


Xunto coa preinscrición, o alumno interesado en obter bolsa de axuda deberá aportar a documentación acreditativa requerida.

Unha vez aceptada a  súa solicitude de bolsa, o alumno deberá efectuar un único pago de 2.450 € en concepto de matrícula, quedando exonerado do segundo.

 

SOLICITUDE DE BOLSA

Concederanse bolsas do 50% da matrícula a un 10% dos estudantes matriculados no mestrado, que se poderán solicitar do 28 de xuño ao 19 de xullo de 2019 xunto coa preinscrición.

Os criterios para a adxudicación das bolsas serán:

 • Expediente académico.
 • Currículum vítae.
 • Situación económica do núcleo familiar.

AVALIACIÓN

Para superar o mestrado será necesaria:

 1. A asistencia as clases presenciais e a entrega satisfactoria dos casos e traballos que se plantexen para os módulos 1, 2 e 3.
 2. A realización ou convalidación das prácticas (módulo 4).
 3. A realización do traballo de fin de mástrado (módulo 5) que deberá superar a sua defensa pública.

Documentación a achegar

DOCUMENTACIÓN A APORTAR XUNTO CO BOLETÍN DE PREINSCRICIÓN

1. DNI, pasaporte ou tarxeta de residencia (para estranxeiros), en vigor, escaneado por ambas caras e que se vexa completo.

2. Título de acceso escaneado por ambas caras, lexible, asinado e que se vexa completo:

 • Será uno dos siguientes: Copia do título universitario de acceso, certificado sustitutorio do título, certificación do expediente académico persoas coa data de depósito do título que indique que superou o primeiro ciclo, certificado obtenido na secretaría da facultade e selado se non se teñen rematados os estudos, pero sí 180 créditos.

3. Expediente académico.

4. Currículum Vitae.

5. Carta dirixida á dirección explicando os motivos que lle animan a querer cursar o posgrao e, no seu caso, os méritos que alega para ser seleccionado.

 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA  A SOLICITUDE DE BOLSA

 1. Expediente académico (si non se aportou a documentación de preinscrición).
 2. Renta neta per cápita familiar calculada de acordo co procedemento das Becas de Carácter Xeral do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

              No caso de resultar seleccionado para a adxudicación dunha bolsa solicitarase documentación complementaria que acredite o cálculo realizado.

                DOCUMENTO DE CONSULTA PARA O CÁLCULO    Descarga documento

 

Datas

Data de celebración: Do 06/09/2019 ó 31/10/2020
Data de inscripción: Do 28/06/2019 ó 10/09/2019
Data de matrícula: Do 26/07/2019 ó 05/08/2019
Data do seguinte prazo de matrícula: Do 01/02/2020 ó 15/02/2020

Web oficial

http://www.masterlogisticaytransporte.com/es/

Importes

Tarifa oficial: 4.900,00
Tarifa 1º pago aplazado: 2.450,00
Tarifa 2º pago aplazado: 2.450,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 881014458
Enderezo electrónico: I.VARELAC@FUAC.UDC.ES

Comparte esta información

Mestrado en Loxística e Transporte

  Datos
Data: Do 06/09/2019 ó 31/10/2020
Horario: Viernes de 16:30h a 21:00h - Sábados de 09:30h a 14:00h
Lugar: Ed. Apoyo al Estudio - Campus de Esteiro - Ferrol
Matrícula: 4.900,00 €