Formación

Fundamentos de Dereito Público Global

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Información xeral

 

Edición dun posgrao destinado a profesionais, licenciados e estudantes que queiran coñecer os Fundamentos de Dereito Público Global.

 

 

INFORMACIÓN

 • Datas de impartición: Do día 8 de xaneiro de 2019 ao 25 de xaneiro de 2019.
 • Lugar: Aula nº 12 B para o desenvolvemento das clases da Facultade de Dereito. Campus de Elviña. A Coruña. Sala de Vistas para o desenvolvemento da parte práctica do programa e Salón de Graos para a sesión metodolóxica.
 • Horario: de luns a xoves de 09:00 h a 14:30 e de 16:00 a 18:00 e os venres de 09:00 a 13:30 h.
 • Número de alumnos: mínimo 8, máximo 30.
 • Créditos: 7,5 ECTS.
 • Modalidade: Presencial
 • Preinscrición e matrícula:
  • Data de preinscrición: Do 1 de agosto ao5 de xaneiro de 2019
  • Data de matrícula: Do 15 de setembro de 2018 ao 7 de xaneiro de 2019.
 • Avaliación: Avaliación continua a través da asistencia e participación en clase. É obrigatoria a presentación dun traballo de fin de curso.

 

 

 

REQUISITOS DE ACCESO

Serán admitidos os alumnos que poidan acreditar algunha das seguintes condicións:

 

Solicitantes con título universitario:

 • Copia do título universitario.
 • Pola contra, certificación de estudos nos que se pagan os dereitos de emisión do título ou certificado de título substituto.

 

Solicitantes que non completaron os seus estudos universitarios no momento da inscrición:

 • Segundo o caso, certificación académica que certifica:
  • Ter superados os créditos do 1º ciclo en graos con dous ciclos. 
  • Aprobar 180 créditos dos estudos de grao cando estes créditos están incluídos na totalidade dos contidos de capacitación comúns do grao. 
  • Que resten menos de 30 créditos LRU (300 horas lectivas) para obter un título de 1º ciclo. Neste caso, para obter o grao ou posgrao, o estudante debe ter unha condición chamada / antes do final do curso graduado.

 

Os solicitantes que certifiquen experiencia profesional sen un título universitario pero que estean en condicións de cursar estudos universitarios

 • Acreditar experiencia profesional dando certificación do estado profesional emitido pola dirección do curso.
 • Certificar que están en condicións de tomar estudos universitarios presentando segundo o caso:

Certificación de superar as probas de acceso para persoas maiores de 25 anos.

Certificación de superar as probas de acceso (tarxeta de selectividade).

                                            Certificación de ter superado  C.O.U.

Título da formación profesional ou dos cursos de formación de nivel superior.

Calquera outro estudo que permita o acceso á universidade de acordo coa normativa vixente.

 

Solicitantes cun título universitario non aprobado en España:

 • Solicitude de autorización do reitor segundo o modelo. 
 • Copia do título de acceso non directamente equivalente. 
 • Certificado de estudos universitarios.
 • Informe motivado dirección dos estudos sobre a idoneidade e cualificación presentou a súa equiparación co título universitario español, así como a documentación que establece a UDC.

 

No caso de que as solicitudes de matrícula excedan ao número máximo de alumnos previsto, o criterio de selección farase atendendo á súa vinculación aos estudos relacionados coa temática do curso ou á traxectoria profesional do alumno.

 

Os criterios específicos serán os seguintes: 

 • Expediente académico.- Asignaráselle un valor de 5 puntos sobre 10.
 • Curriculum Vitae.- Valorarase a experiencia profesional e/ou académica do alumno. Asignaráselle un valor de 3 puntos sobre 10. 
 • Carta de aval da institución / universidade / despacho profesional / organización á que pertence o alumno ou onde cursa os seus estudos na que se motive porque se considera que o potencial alumno é idóneo para este Curso. Asignaráselle un valor de 2 puntos.

 

 

PREINSCRIPCIÓN

Os alumnos interesados en cursar o posgrao deberán preinscribirse (sen abono de taxas) do 1 de agosto ao 5 de xaneiro de 2019, tendo en conta que o día límite deberá achegar a totalidade da documentación requirida e que se detalla máis abaixo.

 

MATRÍCULA

Tras o proceso de preinscrición, os alumnos admitidos deberán proceder ao abono das taxas de matrícula. A matrícula ten un custo de 1.300 euros, que o alumno poderá satisfacer da seguinte maneira:

 1. No momento en que o alumnos sexa admitido deberá abonar a cantidade de 300 € en concepto de reserva de praza.
 2. O importe de matrícula restante deberá efectuarse da seguinte maneira: 
 • 2º pago matricula ordinaria: O pago dos 1.000 € restantes poderá efectuarse do 15 de decembro de 2018 ao 7 de xaneiro de 2019.
 • 2º pago matricula con bolsa: Se se lle concedeu a bolsa deberá efectuar o pago de 675 € do 15 de decembro de 2018 ao 7 de xaneiro de 2019.

 

A ligazón de pagamento estará dispoñible cando se abra o prazo de matrícula. 

 

 
 
 
 
 

Documentación a achegar

Documentación a achegar xunto co boletín de preinscrición.

 1. DNI,  pasaporte ou tarxeta de residencia (para estranxeiros), en vigor, escaneado por ambas as caras e que se vexa completo.
 2. tulo de acceso escaneado por ambas as caras, lexible, asinado e que se vexa completo:
  • Será un dos seguintes: Copia do título universitario de acceso, certificado sustitutorio do título, certificación do expediente académico persoal con data de depósito do título ou que indique que superou o primeiro ciclo, certificado de Selectividade, tarxeta de PAAU.
 3. Expediente académico
 4. C.V. 
 5. Carta dirixida á dirección do programa, de aval da institución/universidade/despacho/ profesional/ organización á que pertence o alumno ou onde cursa os seus estudos na que e motive porque considera que o potencial alumno é idóneo para este curso.
 6. Documentación da bolsa, en caso de aplicar.

 

Documentación a achegar para a solicitude de bolsa (xunto co boletín de preinscrición).

Existen 6 bolsas do 25% da matrícula, que se poderán solicitar do 1 de agosto de 2018 ao 31 de decembro de 2018.

Poderán optar a unha bolsa de axuda á matrícula aqueles alumnos admitidos, tras efectuar a preinscrición, obteñan a mellor puntuación de conformidade co seguinte baremo:

           - Expediente Académico (3,5 puntos sobre 10)

- Currículum Vitae (3,5 puntos sobre 10)

- Carta de aval da institución / universidade / despacho profesional / organización á que pertence o alumno ou onde cursa os seus estudos. (3 puntos sobre 10)

 

Seleccionaranse aos 6 alumnos que obtivesen unha mellor puntuación

 

 

Créditos

Créditos: 7,5

Datas

Data de celebración: Do 08/01/2019 ó 25/01/2019
Data de inscripción: Do 01/08/2018 ó 05/01/2019
Data de matrícula: Do 15/09/2018 ó 20/01/2019

Importes

Tarifa RESERVA PLAZA: 300,00
Tarifa 2º pago matricula ordinaria: 1.000,00
Tarifa 2º pago matricula con bolsa: 675,00
Tarifa Matrícula completa: 1.300,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 881014458
Enderezo electrónico: sisanchez@col.udc.es

Comparte esta información

Fundamentos de Dereito Público Global

  Datos
Data: Do 08/01/2019 ó 25/01/2019
Horario: lunes a jueves de 09:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:00 viernes de 09:00 a 13:30
Lugar: Facultad de Derecho. Campus Elviña. A Coruña.