Italiano A2

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Pendente de apertura o prazo de matrícula

Información xeral

Este curso, de acordo co Marco común europeo de referencia para as linguas, é para persoas que cursaron o nivel de italiano A1 e que pretenden alcanzar en pouco tempo un nivel próximo ao de usuario independente. No final do curso, o alumnado será capaz de comunicarse con fluidez en situacións da vida cotiá e de utilizar frases e expresións de uso frecuente para falar de si mesmo/a, dos seus intereses e da súa contorna en tempos verbais diversos do presente.Questo corso, secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), è per gli alunni che hanno ottenuto il livello di italiano A1 e che vogliono in poco tempo raggiungere il livello più vicino a quello del usuario indipendente. Alla fine del corso gli alunni saranno capaci di spiegarsi con spigliatezza in situazioni della vita quotidiana, di utilizzare frasi e espressioni frequenti nella lingua parlata per parlare di se stessi, dei loro interessi anche con tempi verbali diversi da quello del presente.

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben xuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2020/21

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Créditos

Créditos: 6

Datas

Data de celebración: Do 21/09/2020 ó 21/12/2020
Data de inscripción: Do 03/09/2020 ó 10/09/2020
Data de matrícula: Do 01/11/2020 ó 05/11/2020

Importes

Tarifa oficial: 60,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981 16 70 00 Ext. 4751 / 5752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Italiano A2

  Datos
Data: Do 21/09/2020 ó 21/12/2020
Horario: Luns e mércores, 12:00 - 14:30
Lugar: A Coruña
Matrícula: 60,00 €