C.E. en análise do xogo e actualización profesional do adestrador-analista no fútbol

Inscrición

Prazo de inscrición pechado.

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Información xeral

Edición dun posgrao destinado a profesionais, licenciados e estudantes que queiran coñecer CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE POSGRAO EN ANÁLISE DO XOGO E ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL DO ADESTRADOR-ANALISTA NO FÚTBOL.

Datas de impartición: do 17/01/2020 ao 18/04/2020

Preinscrición: do 11/06/2019 ao 28/11/2019

Matrícula: do 01/12/2019 ao  22/12/2019

Horarios: venres de 16:00 a 21:30

                   Sábados de 9:30 a 14:00 e de 15:30 a 20:00

 

Requisitos de acceso:

Serán admitidos os alumnos que poidan acreditar alguna das seguintes condicións:

a) Ser licenciado/a, arquitecto/a, enxeñeiro/a ou equivalente, o posuir unha titulación de ciclo corto. 
b) Posuir un título de grado. 
c) Ter superados os créditos do primeiro ciclo das actuales titulacións de dous ciclos. 
d) Acreditar ter superados 180 créditos dos estudos de grao cando nestes créditos estuviera comprendida a totalidade dos contidos formativos comúns do título de grao.  Neste caso, a admisión debe ser aprobada por resolución reitotal, logo da solicitude individual e razoada da persoa interesada e do  informe vinculante do Consello de Goberno, que podrá delegar esta competencia de informe noutro órgano.
e) Posuir un título propio da UDC de primeiro ciclo ou de segundo ciclo.

f) Posuir o título de Técnico Deportivo Superior (Entrenador Nacional Nivel III o Uefa Pro).

 

No caso de que as solicitudes de matrícula excedan ó número máximo de alumnos previsto, o criterio de selección farase atendendo a sua vinculación ós estudos relacionados coa temática do curso ou a traxectoria profesional do alumno.

 

Os criterios específicos serán os seguintes:

 

1.- Licenciado ou Graduado da UDC

0.50

2.- Técnico, Director ou Dirixente vinculado a LFP (acreditación mediante carta LFP)

0.50

3.- Ser estudante de Grao de Ciencias da Actividade Física e do Deporte (superados 180 cr.) da UDC

0.35

4.- Ter superado o  Curso de Formación Específica de Posgrao Análisis do xogo e especialización profesional do adestrador-analista no fútbol (6 créditos), aprobado en Consello de Goberno, 20 de diciembre de 2012, da Universidade da Coruña

0.35

5.- Ter superado o Seminario de Introduccióná monitorización e evaluación do rendemento técnico-táctico en deportes de equipo ( 2 créditos), aprobado en Consello de Goberno, 29 de junio de 2018 da UDC.

0.25

6.- Experiencia como técnico (1º ou 2º adestrador, analista e/ou preparador físico)  en categorías profesionais ( 1ª división, 2ª división A, 2ª división B) durante unha ou máis tempadas

0.25

7.- Experiencia como técnico ( 1º ou 2º entrenador, analista e/ou preparador físico) en 3ª división, categorías rexionais e fútbol formativo, durante unha ou mais tempadas

0.15

8.- Licenciado/graduado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte mais Técnico Deportivo Nivel I

0.10

9.- Licenciado/graduado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte mais Técnico Deportivo Nivel II

0.20

10.- Licenciado/graduado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte mais Técnico Deportivo Nivel III

0.30

11.- Carta presentación dirixida á dirección do curso explicando os motivos que lle animan a querer cursar o posgrao e, no seu caso, os méritos que alega para ser seleccionado.

12.- Entrevista persoal (opcional)

* As puntuacións dos apartados 8,9 e 10 non son acumulativas

 Se reune algún dos requisitos específicos,  debe aportar documentación no momento da inscrición.


Preinscrición:

Os alumnos interesados en cursar o posgrao deberán preinscribirse (sen abono de taxas) do 11/06/2019 a  28/11/2019, tendo en conta que o día límite deberá ter aportado a totalidade da documentación requerida e que se detalla máis abaixo

No caso de solicitar Bolsa, realizarase todo o proceso de documentación no momento de realizar a preinscrición, achegando a documentación acreditativa que sexa solicitada.
 

Matrícula:

Tras o proceso de preinscrición, comunicarase por mail os alumnos se foron admitidos e deberán proceder ao abono das taxas de matrícula. A matrícula ten un custe de 1.300,00 € que o alumno poderá satisfacer en un ou dous prazos:

Pago único: Abonarase 1.300,00 € do 01/12/2019 ao 22/12/2019


Pago aplazado: Abonarase un primeiro prazo de 650,00 € do 01/12/2019  a  22/12/2019

                         Abonarase un segundo prazo 650,00 € do 01/03/2020 a 18/03/2020


(A ligazón de pago estará disponible cando se abra o prazo de matrícula)BOLSA MATRÍCULA
Unha vez aceptada a  súa solicitude de bolsa, o alumno deberá efectuar un so pagamento de 650,00 € en concepto de matrícula, quedando exonerado do segundo.


Solicitude de bolsa: 

Existen 3 bolsas do 50% da matrícula (650 €), que se poderá solicitar ao realizar a preinscrición.

Poderán optar a unha bolsa de axuda á matrícula todos os alumnos admitidos, tras efectuar a matrícula. Os criterios para a concesión das bolsas serán cumplir algún dos seguintes requisitos, na orde establecido:

1º  Ter superado o Curso de Formación Específica de Posgrao ‘Análisis do xogo e especialización profesional do entrenador-analista no fútbol’ (6 créditos), aprobado en Consello de Goberno, 20 de diciembre de 2012, da Universidade  A Coruña. Por rigoroso orde de solicitude.

2º  Ter superado o  Seminario de introducción á monitorización e evaluación do rendemento técnico-tactico en deportes de equipo ( 2 créditos), aprobado en Consello de Goberno o  29 de xuño de 2018,na UDC. Por rigorosa orde de solicitude.

 No caso de quedar sen cubrir algunha bolsa despois de aplicar os criterios señalados, terase en conta a orde de solicitude da mesma realizada polos alumnos.

 

 

Modalidade: Presencial

Créditos: 25 créditos ects

Aulas: Salón de actos e aulas da Facultade de ciencias do Deporte  e a  Educación Física – Universidade da Coruña

Nº alumnos: mínimo 15,  máximo 25.

 

Programa académico – 25 créditos ects

Módulo I – Xeneralidades sobre a análise do xogo no deportes de equipo e perfil profesional do entrenador-analista no fútbol (1 cr. ECTS).

Módulo II – Fundamentos teórico-metodolóxicos para a análise do xogo e edición de informes técnicos (6 cr. ECTS).

Módulo III – Tecnoloxías aplicadas ao control da competición e edición de informes técnicos (5 cr. ECTS).

Módulo IV – Modelos de referencia e desenvolvemento profesional (3 cr. ECTS).

Módulo V – Metodoloxía de análise do partido e modelo de análise cualitativo do xogo (4 cr. ECTS).

Módulo VI - Prácticas e traballos tutelados (6 cr. ECTS).

 

Máis información:

Fundación Universidade da Coruña (FUAC). Paseo de Ronda, 47, 2º. 15011 La Coruña

Persona de contacto: Isabel Varela - Tel: 881.014.458 E-mail:   i.varelac@fuac.udc.es

Web                                             www.fundacion.udc.es

Dirección web curso:            www.cursoanalistasfutbol.com

                                                                             

 

Documentación a achegar

DOCUMENTACIÓN A APORTAR XUNTO CO BOLETÍN DE PREINSCRICIÓN:

1- DNI,  pasaporte o tarxeta de residencia (para estranxeiros), en vigor, escaneado por ambas caras e que se vexa completo.
2- Título de acceso escaneado por ambas caras, lexible, firmado e que se vexa completo:

  • Será un dos seguintes: Copia do título universitario de acceso, certificado sustitutorio do título, certificación do expediente académico personal con data de depósito del título o que indique que superou o primeiro ciclo, certificado de Selectividade, tarxeta de PAAU. 

3- C.V. 

4.- Carta presentación dirixida a dirección do curso explicando os motivos que lle animan a querer cursar o posgrao e no seu caso, os méritos que alega para ser seleccionado.

5.-Documentación da bolsa, no caso de aplicar.

6.- Documentación necesaria para aplicar os criterios específicos sinalados anteriormente.

Créditos

Créditos: 25

Datas

Data de celebración: Do 17/01/2020 ó 18/04/2020
Data de inscrición: Do 11/06/2019 ó 28/11/2019
Data de matrícula: Do 01/12/2019 ó 22/12/2019
Data do seguinte prazo de matrícula: Do 01/03/2020 ó 30/03/2020

Importes

Tarifa oficial: 1.300,00
Tarifa oficial (en varios prazos): 650,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 881014458
Enderezo electrónico: I.VARELAC@FUAC.UDC.ES

Comparte esta información

C.E. en análise do xogo e actualización profesional do adestrador-analista no fútbol

  Datos
Data: Do 17/01/2020 ó 18/04/2020
Horario: viernes de 16:00 a 21:30 y sábados de 9:30 a 14:00 y de 15:30 a 20:00
Lugar: Facultad de Ciencias Actividad Física y Deporte
Matrícula: 1.300,00 €