Mestrado en Desenvolvemento Infantil e Atención Temperá

Inscrición

Prazo de inscrición pechado.

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Información xeral

Terceira edición dun posgrao destinado a titulados universitarios que queiran obter unha formación interdisciplinaria orientada a proporcionar as competencias básicas para realizar as tarefas propias do especialista de Atención Temperá.

 

Básase nunha perspectiva integral e biopsicosocial, centrada na actividade ubicada e na relación entre o/a neno/a e os seus contextos de vida, incluindo a familia, a escola e a comunidade.

 

É un título propio da Universidade da Coruña.

 

PLAZAS DISPONIBLES (Aberto un novo prazo de inscrición)

 

DATAS DE IMPARTICIÓN:  do 30 de setembro de 2022 ao 24 de xuño de 2023

 

PERÍODOS DE PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA:

 • Preinscrición: do 1 de xuño ao 26 de xullo de 2022*
 • Lista de admitidos: 27 de xullo de 2022.
 • Reclamacións: do 28 ao 29 de xullo de 2022.
 • Lista definitiva: 1 de agosto de 2022.
 • Matrícula:  do 9 ao 15 de agosto*.

*No caso de non cubir plazas abrirase un novo prazo de preinscrición ata completar as prazas. O período de matrícula será dunha semana desde o día seguinte a admisión.

 

NUEVOS PERÍODOS DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA HASTA COMPLETAR PLAZAS:

 • Preinscrición:  do 28  de xullo ao 15 de setembro do 2022.
 • Lista de admitidos: 16 de setembro do 2022.
 • Reclamaciones:19 ao 20 de setembro do 2022.
 • Lista definitiva: 21 de setembro do 2022.
 • Matrícula:  do 22 ao 27 de setembro do 2022

 

MODALIDADE: Semipresencial

 

LUGAR: Aula 0/5 da Facultade de Ciencias da Educación. Campus de Elviña (A Coruña).

 

HORARIOS:  

 • Venres tarde e sábados mañá dúas veces ao mes ata completar 171,5 horas presenciais.
 • Venres tarde en sesión online dúas veces ao mes ata completar 108,5 horas online.
 • 98 horas presenciais de prácticas en centros de Atención Temperá (datas e horarios por acordar).

 

Nº ALUMNOS: Mínimo 18, Máximo 25.

 

CRÉDITOS: 60

 

REQUISITOS DE ACCESO:

Serán admitidos os alumnos que poidan acreditar algunha das siguientes condicións:

 • Ter una titulación de grao, diplomatura e/ou licenciatura, de entre as seguintes: Medicina, Enfermaría, Fisioterapia, Terapia ocupacional, Logopedia, Psicoloxía, Pedagoxía, Psicopedagoxía, Maxisterio, Traballo Social, Educación Social.

 

PREINSCRICIÓN:

Os alumnos interesados en cursar o posgrao deberán preinscribirse (sen abono de taxas) do 28/07/2022 ao 15/09/2022* tendo en conta que o último día deberá ter achegado a totalidade da documentación requirida e que se detalla máis abaixo.

 

*Aberto un novo prazo de inscrición ata completar prazas.

 

No caso de solicitar Bolsa, realizarase todo o proceso de documentación no momento de realizar a preinscrición, achegando a documentación acreditativa que sexa solicitada.

 

MATRICULA:

Tras o proceso de preinscrición, os alumnos admitidos (comunicaráselles por mail) deberán proceder ao abono das taxas de matrícula. A matrícula ten un custo de 2.900 €, que o alumno poderá satisfacer en un ou dous prazos:
 

 • Pago único: Aboaránse 2.900€ do 9 ao 15 de agosto de 2022*.

 

 • Pago aprazado:
  • Aboaránse nun primeiro prazo  1.450€ do 9 ao 15 de agosto de 2022*.
  • Aboaránse nun segundo prazo 1.450€ do 15 ao 31 de xaneiro de 2023.

 

*Novo prazo de matrícula para novas inscricións do 22 ao 29 de setembro do 2022.

 

BOLSAS DE MATRÍCULA:

Concederánse bolsas de matrícula do 50% da matrícula a un 10% dos estudantes matriculados no mestrador. Unha vez concedida a bolsa, o alumno deberá efectuar un só pagamento de 1.450€ en concepto de matrícula, quedando exonerado do segundo prazo.

 

SOLICITUDE DE BOLSA:

O alumno interesado en obter a bolsa deberá solicitala no momento da preinscripción e deberá achegar a documentación acreditativa requirida.

 

A selección dos candidatos efectuaráse por parte da Comisión de Coordinación Académica do Máster.

 

Poderán optar a unha bolsa de axuda á matrícula aqueles alumnos admitidos, tras efectuar a preinscrición, que cumpran os seguintes requisitos:

 • Estar en situación de desemprego, acreditándose mediante informe de vida laboral ou documentación pertinente do INEM. 

 

Para a adxudicación das bolsas a Comisión Académica ordenará as solicitudes tendo en conta a puntuación obtida de acordo co seguinte baremo: 

 • Concederánse dous puntos por cada un dos tres últimos anos de estudos de grao nos que o alumno obtivese bolsas da convocatoria xeral  e/ou mobilidade de primeiro ou segundo ciclo do Ministerio de Educación, Cultura e deportes. Ata un maximo de 6 puntos.
 • Concederánse ata un máximo de catro puntos en función da nota media do expedente académico do título con que accede ao posgrao. No caso de posuir máis dunha titulación terase en conta únicamente a que se utilice como referencia  para a admisión no curso de posgrao. Non se valorará ningún documento que no conteña expresamente este dato.

 

AVALIACIÓN:

Para superar o mestrado será necesaria a asistencia ao 80% das clases totais: a realización das prácticas e a elaboración da correspondente memoria e a realización do traballo de fin de mestrado que deberá superar a súa defensa pública. Poderáse plantexar a entrega de traballos e casos de carácter obligatorio ou voluntario.

 

Consulta o Plan de estudos, profesorado e información das prácticas na documentación anexa.

 

CONTACTO ADMINISTRATIVO E INFORMACIÓN SOBRE PREINSCRICIÓN, BECAS E AXUDAS:

Persoa de contacto: Isabel Varela

Tel: 981 167 000 Ext: 4458

E-mail: i.varelac@fuac.udc.es

 

CONTACTO ACADÉMICO:

Director do curso: Manuel Peralbo Uzquizno

E-mail: manuel.peralbo@udc.es

https://masteratenciontemprana.org/                                            www.fundacion.udc.es

Documentación a achegar

DOCUMENTACIÓN A APORTAR XUNTO CO BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN:

1- DNI, pasaporte (para estranxeiros) ou tarxeta de residencia (para extranjeros), en vigor, escaneado por ambas caras e que se vexa completo.

2- Título que da dereito ao acceso, escaneado por ambas caras, lexible, firmado e que se vexa completo. Será un dos seguintes:

 • ou copia do título universitario de acceso
 • ou certificado sustitutorio do título
 • ou certificación do expediente académico persoal con data de depósito do título.

3-Expediente académico.

4-C.V. 

5-Documentación da bolsa, en caso de aplicar.

Créditos

Créditos: 60

Datas

Data de celebración: Do 30/09/2022 ó 24/06/2023
Data de inscrición: Do 28/07/2022 ó 03/10/2022
Data de matrícula: Do 22/09/2022 ó 03/10/2022
Data do seguinte prazo de matrícula: Do 15/01/2023 ó 31/01/2023

Web oficial

https://masteratenciontemprana.org/

Documentación anexa

Descargar documento

Importes

Tarifa oficial: 2.900,00
Tarifa oficial (en varios prazos): 1.450,00
Tarifa con bolsa: 1.450,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 881014458
Enderezo electrónico: i.varelac@fuac.udc.es

Comparte esta información

Mestrado en Desenvolvemento Infantil e Atención Temperá

  Documentación anexa
Descargar documento
  Datos
Data: Do 30/09/2022 ó 24/06/2023
Horario: Venres pola tarde e sábados pola mañá
Lugar: A Coruña
Matrícula: 2.900,00 €