Mestrado en BIM

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Información xeral

Mestrado en BIM é a evolución da sétima edición do curso de posgrao de especialización en BIM. Igual que o posgrao está destinado a profesionais, egresados e estudantes que desexen adquirir as competencias necesarias para dominar a metodoloxía BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) na contorna real da edificiación. Cabe destacar que, se ben os casos prácticos céntranse na edificación, os coñecementos adquiridos permiten extrapolar o uso da metodoloxía ao ámbito da enxeñería civil. 
 
 
LISTADO  ADMITIDOS Descarga documento
 
 
INFORMACIÓN
Existen duas opcións de inscrición e matrícula: por un lado, o Mestrado en BIM (60 ECTS) e por outro lado o curso derivado, que é un Curso de especialización en BIM (30 ECTS).
 • Datas de impartición: do 5 de octubro de 2021 ao 22 de decembro de 2022
  • Docencia:
   • Mestrado: 5 de outubro de 2021 ao 29 de xuño de 2022
   • Desenvolvemento do TFM: como máximo ata o 22 de decembro de 2022
   • Curso especialización: 5 de outubro de 2021 ao 23 de marzo de 2022
 • Lugar: aula BIM da EU de Arquitectura Técnica (Universidade da Coruña).
 • Horario: martes e mércoles de 16:00h a 21:10h.
 • Créditos:
  • Mestrado en BIM: 60 ECTS
  • Curso de Especialización derivado: 30 ECTS
 • Modalidade: presencial.  
 • Avaliación: avaliación continua a través da asistencia e participación na clase. É obligatoria a presentación de traballos esixidos por cada materia. Para poder superar o mestrado ou o curso de especialización é necesario aprobar todas las asignaturas.
 • Número de alumnos: mínimo 15, máximo 24.
 • Preinscrición e matrícula:
  • Primeiro prazo (xuño-xullo)
   • Preinscrición 1 de xuño ao 13 de xullo de 2021
   • Publicación de lista provisional 15 de xullo de 2021
   • Reclamacións 15-20 de xullo de 2021
   • Publicación de lista definitiva 22 de xullo de 2021
   • Matrícula 12 ao 16 de setembro de 2021 
  • Segundo prazo (agosto-setembro)
   • Preinscrición 16 de xullo a 2 de setembro de 2021
   • Publicación de lista provisional 6 de setembro de 2021
   • Reclamacións 6-7 de setembro de 2021
   • Publicación de lista definitiva 9 de setembro de 2021
   • Matrícula 12-16 de setembro de 2021
  • Terceiro prazo 
   • ​Preincrición 7 de setembro a 22 de setembro de 2021
 
REQUISITOS DE ACCESO
 
Serán admitidos os alumnos que poidan acreditar algunha das seguintes condicións:
 1. Ser licenciado/a, arquitecto/a, enxeñeiro/a ou equivalente, ou posuir unha titulación de ciclo curto.
 2. Posuir un título de grao.
 3. Ter superados os créditos do primeiro ciclo das titulaciións de dous ciclos.
 4. Acreditar ter superados cento oitenta créditos dos estudos de grao cando nestes créditos esté comprendida a totalidade dos contidos formativos comúns do título de grao. Neste caso, a admisión deberá ser aprobada por resolución reitoral, logo da solicitude individual e razonada da persoa interesada e do informe vinculante do Consello de Goberno, que poderá delegar esta competencia de informe noutro órgano. 
 5. Posuir un título propio da UDC de primeiro ciclo ou de segundo ciclo. 
 
No caso de que as solicitudes de matrícula excedan ao número máximo de alumnos previsto, o criterio de selección farase atendendo a súa vinculación aos estudos relacionados coa temática do curso ou a traxectoria profesional do alumno. 
 
A valoración dos requisitos realizaraa a Comisión Académica do título, en función da forma de acceso, segundo os seguintes criterios:
 
 • Terán preferencia os alumnos que desexen cursar o mestrado (íntegro) fronte ao curso de especialización.
 • Para os candidatos que acrediten estar en posesión da titulación universitaria requirida, valorarase nesta orde:
 1. Expediente Académico.
 2. Currículum Vitae (experiencia profesional demostrada).
 3. Entrevista personal (no caso de estimarse oportuno).
 • Para os alumnos solicitantes que teñan pendente de superar menos de 30 ECTS (incluindo o traballo de fin de grao)  de cualquera das titulacións requiridas,  valoraráse nesta orde:
 1. Expediente Académico ata o momento da solicitude de admisión ao  postgrao..
 2. Número de créditos restantes para a obtención do título de grao correspondiente.
 3. Entrevista persoal (no caso de estimarse oportuno)
 
PREINSCRICIÓN
 
Os alumnos interesados en cursar o mestrado ou o curso de especialización deberán preinscribirse (sen abono de taxas) nun primer prazo (do 01/06/2021 ao 13/07/2021) e no caso de non cubrir as prazas no primeiro prazo, nun segundo prazo do 16/07/2021 ao 02/09/2021, tendo en conta que o día límite deberá ter proporcionada toda a documentación requerida e que se detalla a continuación.Äbrese un terceiro prazo de inscrición para alumnos do curso de especialización de BIM do 7/09/2021 a 22/09/2021.
 
 
En caso de solicitar bolsa, realizarase todo o proceso de documentación no momento de realizar a preinscrición, achegando a documentación acreditativa que sexa solicitada.
 
MATRÍCULA
 
Tras o proceso de preinscrición, os alumnos admitidos deberán proceder ao abono das taxas de matrícula. 
 
MATRÍCULA MESTRADO:
 
A matrícula  del mestrado: ten un custo de 2.600 euros, que o alumno poderá satisfacer en un ou dous prazos: 
 
 • Pago único: Abonaránse 2.600 euros  ao formalizar a matrícula  (12 de setembro de 2021 ao 16 de setembro de 2021).
 • Pago aprazado
  • Abonaránse un primer pago 1600 euros ( 12 de setembro de 2021 ao 16 de setembro de 2021).
  • Abonaránse un segundo pago 1000 euros (10 de xaneiro ao 14 de xaneiro de 2022).

 

A ligazón  de pagagamento estará disponible cando se abra o prazo de matrícula.
 
 
*Costes minorados Matrícula Reducida 2.340€  
 
 1. Para colexiados pertencentes a: 
 • Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos.
 • Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. 
 • Colexio de Enxeñeiros Técnicos de Obras Públicas de Galicia.
 1.  Comunidade Universitaria UDC (PDI, PAS, alumnos e antigos alumnos). 
 
*Costes minorados Matrícula Reducida 800€ 
 
Titulados de anteriores edicións do posgrao en BIM da UDC
 
Para optar aos costes minorados deben indicar na inscrición que pertencen a algún destes colectivos e aportar a documentación xustificativa segundo sexa o colectivo. Debe pertencer a dito colectivo no momento de formalizar a matrícula (se  se pertence con posterioridade non terá efecto tal desconto).
 
MATRÍCULA CURSO DE ESPECIALIZACION:
 
A matrícula  do curso de especialización: ten un custo de 1.800 euros, que o alumno poderá satisfacer en un ou dous prazos: 
 
 • Pago único: Abonaránse 1.800 euros  ao formalizar a matrícula  (12 de setenbro de 2021 ao 16 de setembro de 2021).
 • Pago aprazado: 
  • Abonaránse nun primer pago 1200 euros ( 12 de setembrro de 2021 ao 16 de setembro de 2021).
  • Abonaránse en un segundo pago 600 euros (10 de xaneiro ao 14 de xaneiro de 2022).
 
A ligazón  de pagamento estará disponible cando se abra o prazo de matrícula.
 
*Costes minorados Matrícula Reducida  1.620 €  
 
 1. Para colexiados pertencentes a: 
 • Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos 
 • Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, 
 • Colexio de Enxeñeiros Técnicos de Obras Públicas de Galicia.
 1. Comunidad Universitaria UDC (PDI, PAS, alumnos y antigos alumnos). 

 

Para optar aos costes minorados deben indicar na inscrición que pertencen a algún destes colectivos e aportar a documentación xustificativa segundo sexa o  colectivo. Debe petencer a dito colectivo no momento de formalizar a matrícula ( se se pertence con posterioridade non terña efecto o desconto). 
 
 
SOLICITUDE DE BOLSA
 
Existen un mínimo de 2** bolsas do 50 % do importe da matrícula aboado polo alumno, que se poderán solicitar do 13 de decembro de 2021 ao 17 de decembro de 2021.
 
O alumno interesado na solicitude de bolsa, ademais de indicalo na inscrición  e achegar a documentación necesaria (no momento da inscrición). Debe remitir nestas datas un correo electrónico solicitando a bolsa a  i.varelac@fuac.udc.es
 
** O número de bolsas determinase en función do número real de matriculados garantindo un 10% del alumnado  matriculado.
 
 
A adxudicación da beca virá dada previa solicitude expresa do alumno e a aportación incluida na baremación de méritos. O expediente académico, necesariamente debe incluir a nota media segundo Real Decreto 1125/2003.
 
Para a baremación de méritos, establecese o criterio mediante o expediente académico da titulación que da acceso ao posgrao (no momento de realizar a preisncrición).
 
 1. Expediente académico 
 • En caso de alumnos universitarios que non finalizasen aplicarase un coeficiente corrector del 0.95. 
 • En caso de alumnos con titulación universitaria o coeficiente corrector es del 1.0.
 • En caso de alumnos con titulación non universitaria o coeficiente corrector é do 0.75
 1. En caso de obter o mesmo valor terase en conta o CV aportado polo alumno (experiencia laboral, titulacións cursadas, etc).

 

Os alumnos con titulación universitaria expedida en centros estranxeiros deben entregar a equivalencia de notas (procedemento detallado no Ministerio de Educación, cultura e deporte)

Documentación a achegar

Documentación a achegar xunto co boletín de preinscrición.
 
 1. DNI,  pasaporte ou tarxeta de residencia (para estranxeiros), en vigor, escaneado por ambas caras e que se vexa completo.
 2. Título de acceso escaneado por ambas caras, lexible, asinado e que se veax completo:
 • Será un dos siguientes: Copia do título universitario de acceso, certificado sustitutorio do título, certificación do expediente académico persoal con data de depósito do título ou que indique que superou o primeiro ciclo, certificado de Selectividad, tarxeta de PAAU. 
 1. Currículum Vitae.
 2. Carta dirixida á dirección explicando os motivos que lle animan a querer cursar o postgrao e, no seu caso, os méritos que alega para ser seleccionado.
 3. Expediente académico do Grado ou titulación equivalente. No que apareza a nota media segundo  R.D. 1125/2003 polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de calificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial e con validez en todo o territorio nacional. Non se valorará ningún documento que non conteña expresamente ese dato. 
 4. Alumnos con titulación universitaria expedida en centros estranxeiros: deben entregar a equivalencia de notas (Procedemento detallado no Ministerio de Educación, cultura e deporte) e o expediente académico expedido pola universidade de orixe.
 5. Documentación xustificativa para aplicar os custes minorados para a reducción da matrícula.
 
 
Documentación a aportar para a solicitude de bolsa.
 
A adxudicación da beca será concedida previa solicitude expresa do alumno (por mail do 13/12/2021 ao 17/12/2021) e a aportación da documentación incluida na baremación de méritos que ten que achegar no momento da inscrición. O expediente académico, necesriamente debe incluir a nota media.

Datas

Data de celebración: Do 05/10/2021 ó 22/12/2022
Data de inscrición: Do 08/06/2021 ó 22/09/2021
Data de matrícula: Do 12/09/2021 ó 30/09/2021
Data do seguinte prazo de matrícula: Do 10/01/2022 ó 14/01/2022

Web oficial

https://posgrado.bim.udc.es/

Importes

Tarifa oficial: 2.600,00
Tarifa oficial (en varios prazos): 1.000,00
Tarifa bonificada: 350,00
Tarifa *MATRÍCULA REDUCIDA MASTER BIM: 2.340,00
Tarifa **MATRÍCULA REDUCIDA MASTER BIM: 800,00
Tarifa MATRÍCULA CURSO ESPECIALIZACIÓN: 1.800,00
Tarifa PRIMER PAGO CURSO ESPECIALIZACIÓN: 1.200,00
Tarifa MATRÍCULA REDUCIDA CURSO ESPECIALIZACIÓN: 1.620,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 881014458
Enderezo electrónico: i.varelac@fuac.udc.es

Comparte esta información

Mestrado en BIM

  Datos
Data: Do 05/10/2021 ó 22/12/2022
Horario: Martes y Miércoles de 16:00 a 21:10 h.
Lugar: Aula BIM de la EU de Arquitectura Técnica (UDC)
Matrícula: 2.600,00 €