Formación

Máster en Inxeniería de Estructuras e Materiais Aeroespaciais

Inscripción

Solicitar inscripción

Matrícula

Pendente de apertura o prazo de matrícula

Información xeral

A industria aeroespacial está experimentando un crecente desenvolvemento en Galicia pola expansión das empresas existentes, as iniciativas de clusters empresariais e as actuacións da administración autonómica en favor deste sector industrial, proporcionando empleo de alta calidade y elevado componente tecnolóxico. Por iso, é moi importante contar con titulados universitarios que posuan as capacidades requeridas polas empresas galegas.

 

O objetivo del máster é dotar aos alumnos dos coñecementos máis actuais nos materiais avanzados utilizados en vehículos aeronáuticos ou espaciais, tamén no modelado dixital, análisis estructural e optimización de estructuras aeroespaciais. Todo iso no contexto do estado actual destes medios de transporte, de industria e da sua evolución probable.

 

A docencia práctica del MIEMA levase a cabo cos códigos máis modernos de software de inxeniería y realizando ensaios aerodinámicos de modelos reducidos de perfís alares no túnel do vento da Universidad da Coruña.

 

INFORMACIÓN

 

 • Comezo do curso: Día 3 de octubro do 2019.
 • Lugar: ETS de Inxenieros de Caminos, Canales e Portos de la UDC.
 • Horario: De Lunes a Vernes de 18:00h a 21:00h (orientativo).
 • Duración do periodo docente: 24 semanas.
 • Data entrega Proxecto Fin de Máster:25 de setembro do 2019.
 • Modalidade: Presencial.
 • Créditos: 60 ECTS.
 • Número de alumnos: Mínimo 13, Máximo 40.
 • Avaliación: Avaliación a través de traballos e exames. É obrigatoria a presentación de Traballo Fin de Máster.
 • Preinscrición e matrícula:

- Preinscrición: Do 1 de xullo ao 20 de setembro do 2019.

- Matrícula: Do 2 de setembro ao 27 de setembro do 2019.

 

REQUISITOS DE ACCESO

Para acceder ao máster os estudantes deberán reunir, ao menos, un dos seguintes requisitos:

 1. Ser titulado universitario de ciclo corto ou largo.
 2. Ter un título de grado.
 3. Ter superados os créditos do primeiro ciclo das titulacións dos ciclos. 
 4. Acreditar haber superado 180 créditos dos estudos de grao cando nestes estuvera comprendida a totalidade dos contidos formativos comuns do título de grao. Neste caso  a admisión deberá ser aprobada por resolución rectoral, despois da solicitude individual e razonada da persoa interesada e dun informe vinculante dol Consello de Goberno que poderá delegar esta competencia de informe noutro órgano.
 5. Posuir un título propio da UDC de primeiro ciclo ou segundo ciclo.
 6. Tamén poderán acceder ao Máster as persoas con títulos superiores extranxeiros similares aos indicados anteriormente sen necesidade de homologación, aínda que será necesario obter unha autorización rectoral de acordo co artigo 11 do Reglamento de Estudos Propios de Posgrao da UDC.

Condicións de acceso específicas

Serán admitidos os alumnos que poidan acreditar algunha das siguientes condicións:

     1. Ser titulado ou cursar estudos universitarios en:

-  Titulacións previas ao marco de Bolonia: Inxeniería Aeronáutica, Inxeniería de Caminos, Canles y Portos, Inxeniería Naval e Inxeniería Industrial Mecánica e de Organización Industrial.

-  Titulacións actuais: Graos de Inxeniería Aeroespacial, de Inxeniería de Obras Públicas, Tecnoloxías da Inxeniería Civil, Construcción, Inxeniería Naval, Inxeniería Mecánica e Tecnoloxías Industriais e Organización industrial.

 

Dado que o mapa actual de titulacións é moi extenso e imposible de enumerar, plantexase ademáis que os inxenieros previos ao actual marco de Bolonia ou os actuais graduados en inxeniería e outras titulacións que acrediten coñecementos nas seguintes materias: álxebra, análisis matemático, expresión gráfica, mecánica (estática, cinemática e dinámica), resistencia de materiais e cálculo de estructuras,poden tamén acceder ao máster.

No caso de que o número de solicitudes válidas supere as 40 prazas máximas ofertadas aplicaranse os seguintes criterios de forma secuencial:

 1. Daráse prioridade as titulacións de licenciatura, inxeniería superior ou máster sobre as titulacións de diplomatura ou graduado.
 2. Daráse prioridade aos solicitantes con maior nota media na titulación cursada.

PREINSCRICIÓN

Os alumnos interesados en cursar o máster deberán preinscribirse (sen abono de taxas) do 1 de xullo do 2019 ao 20 de setembro do 2019, Tendo en conta que o día límite deberá ter aportado a totalidade da documentación requerida, que se detalla mais abaixo, xunto co Boletín de Preinscrición.

O enlace de preinscrición estará disponible a partir del 01 de julio de 2019.

MATRÍCULA

Despois do proceso de preinscrición, os alumnos admitidos (comunicaraselle por correo) deberán proceder ao abono das taxas de matrícula que teñen un custo de 3.900 euros, o cal o alumno deberá satisfacer nun único prazo.

 

 

SOLICITUDE DE BOLSA

Segundo reglamentación da UDC concederánse bolsas de matrícula para o 10% dos alumnos. Adicionalmente existirá unha beca patrocinada por GAIN.

En ambos casos a cuantía será do 50% da matrícula y se poderán solicitar do 1 de xullo do 2019 ao 20 de setembro do 2019, adxuntando a documentación requerida no momento da preinscrición

Poderán optar a unha bolsa de axuda á matrícula todos os alumnos admitidos, tras efectuar a preinscrición. Os criterios para a concesión das bolsas serán:

 1. Expediente académico (entre 1 e 10 puntos).
 2. Experiencia profesional relacionada coas ensinanzas do Máster (entre 0 e 10 puntos, considerándose 2 puntos por cada ano de experiencia profesional relacionada, cun máximo de 10 puntos).

Documentación a achegar

DOCUMENTACIÓN A APORTAR NA PREINSCRICIÓN

 1. DNI,  pasaporte oU tarXeta de residencia (para extranxeiros), en vigor, escaneado por ambas caras e que se vexa completo.
 2. Título de acceso escaneado por ambas caras, lexible, asinado e que se vexa completo.
 3. C.V. 
 4. Carta dirixida á dirección explicando os motivos que lle animan a querer cursar o posgrao e, no seu caso, os méritos que alega para ser seleccionado.

 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR NO CASO DE SOLICITAR BOLSA

- Expediente académico (da titulación coa que se accede) con puntuación entre 1 e 10 puntos.

- A experiencia profesional acreditaráse na Carta Dirixida á Dirección Académica que se aporta na preinscrición.

Créditos

Créditos: 60

Datas

Data de celebración: Do 03/10/2019 ó 25/09/2019
Data de inscripción: Do 01/07/2019 ó 20/09/2019
Data de matrícula: Do 02/09/2019 ó 27/09/2019

Web oficial

http://miema.es/

Importes

Tarifa oficial: 3.900,00
Tarifa con bolsa: 1.950,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 881014458
Enderezo electrónico: I.VARELAC@FUAC.UDC.ES

Comparte esta información

Máster en Inxeniería de Estructuras e Materiais Aeroespaciais

  Datos
Data: Do 03/10/2019 ó 25/09/2019
Horario: De Lunes a Viernes de 18:00h a 21:00h
Lugar: ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Matrícula: 3.900,00 €
Solicitar inscripción