Formación

Posgrao de Especialización en BIM

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Información xeral

Nova edición dun posgrao destinado a profesionais, licenciados e estudantes que queiran coñecer a aplicación da metodoloxía BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) a exemplos reais de edificación.

 

LISTA DE ADMITIDOS

ESTE CURSO TEN AS PRAZAS COMPLETAS

 

INFORMACIÓN

 

 • Data de impartición: Do 9 de outubro de 2018 ao 15 de maio de 2019.
 • Lugar: Aula de posgrao da EU de Arquitectura Técnica ( Universidade dá Coruña).
 • Horario: Martes e Mércores de 16:00 h a 21:00 h.
 • Créditos: 27 ECTS.
 • Modalidade: Presencial.
 • Avaliación: Avaliación continua a través da asistencia e participación en clase. É obrigatoria a presentación de traballos esixidos por cada materia. Para poder superar o posgrao é necesario aprobar todas as materias.
 • Número de alumnos: Mínimo 15, Máximo 24.
 • Preinscrición e matrícula:

 

- Primeiro prazo (xuño-xullo)

 • Preinscrición: Do 11 de xuño ao 20 de xullo de 2018.
 • Publicación listaxe provisional: 23 de xullo de 2018.
 • Reclamacións: Do 24 ao 26 de xullo de 2018.
 • Publicación listaxe definitiva: 27 de xullo de 2018.
 • Matrícula: Do 30 de xullo ao 3 de agosto de 2018.

 

- Segundo prazo (agosto-setembro)

 • Preinscrición: Do 1 de agosto ao 7 de setembro de 2018.
 • Publicación listaxe provisional: 10 de setembro de 2018.
 • Reclamacións: Do 11 ao 13 de setembro de 2018.
 • Publicación listaxe definitiva: 14 de setembro de 2018.
 • Matrícula: Do 17 ao 21 de setembro de 2018.

 

 

REQUISITOS DE ACCESO

 

Serán admitidos os alumnos que poidan acreditar algunha das seguintes condicións:

a. Ser licenciado/a, arquitecto/a, enxeñeiro/a ou equivalente, ou posuír unha titulación de ciclo curto.

b. Posuír un título de grao.

c. Ter superados os créditos do primeiro ciclo das titulacións de dous ciclos.

d. Acreditar ter superados cento oitenta créditos dos estudos de grao cando nestes créditos estea comprendida a totalidade dos contidos formativos comúns do título de grao. Neste caso, a admisión deberá ser aprobada por resolución reitoral, logo da solicitude individual e razoada da persoa interesada e do informe vinculante do Consello de Goberno, que poderá delegar esta competencia de informe noutro órgano.

e. Posuír un título propio da UDC de primeiro ciclo ou de segundo ciclo.

 

No caso de que as solicitudes de matrícula excedan ao número máximo de alumnos previsto, o criterio de selección farase atendendo aos criterios seguintes:

1. Expediente Académico.

2. Currículo Vitae (experiencia profesional).

3. En caso de non ser graduado: número de créditos restantes para a obtención do título de grao correspondente.

4. Entrevista persoal (en caso de estimarse oportuno).

 

 

PREINSCRICIÓN

 

Os alumnos interesados en cursar o posgrao deberán preinscribirse (sen abono de taxas) no primeiro ou segundo prazo (no primeiro prazo do día 11/06/2018 ao 20/07/2018 e no segundo prazo do día 01/08/2018 ao 07/09/2018), tendo en conta que o día límite deberá achegar a totalidade da documentación requirida e que se detalla máis abaixo.

 

En caso de solicitar bolsa, realizarase todo o proceso de documentación no momento de realizar a preinscrición, adxuntando a documentación acreditativa que sexa solicitada.

 

 

MATRÍCULA

 

Tras o proceso de preinscrición, os alumnos admitidos deberán proceder ao abono das taxas de matrícula. A matrícula ten un custo de 1.630 euros*, que o alumno poderá satisfacer nun ou dous prazos:

 

 • Pago único: Abonaranse 1.630 euros ao formalizar a matrícula (último día segundo corresponda o prazo: 3 de agosto de 2018 / 21 de setembro de 2018).

 

 • Pago aprazado: Abonaranse nun primeiro pago 1.000 euros (último día segundo corresponda o prazo de matrícula: 3 de agosto de 2018 / 21 de setembro de 2018).

          Abonaranse nun segundo pago 630 euros do 14 ao 18 de xaneiro de 2019.

 

A ligazón de pago estará dispoñible cando se abra o prazo de matrícula.


*Custos minorados Matrícula Reducida: 1.375€ para Colexiados, Pre-colexiados, Persoal de Administracións e Comunidade Universitaria UDC (PDI, PAS, alumnos e antigos alumnos). Deben indicar na inscrición que pertencen a algún destes colectivos e achegar a documentación xustificativa segundo sexa o colectivo. ​

 

 

SOLICITUDE DE BOLSA

 

Existen un mínimo de 2** bolsas do 50 % do importe da matrícula abonado polo alumno, que se poderán solicitar do 26 de novembro de 2018 ao 30 de novembro de 2018.

O alumno interesado na solicitude de bolsa, ademais de indicalo na inscrición e achegar a documentación necesaria, debe remitir nestas datas un correo electrónico solicitando a bolsa a sisanchez@correo.udc.es

** O número de bolsas determínase en función do número real de matriculados garantindo un 12% de matrícula.

 

Poderán optar a unha bolsa de axuda á matrícula aqueles alumnos admitidos, tras efectuar a preinscrición, que cumpran os seguintes requisitos (todos):

 1. Estar en posesión do título de Grao ou titulación equivalente.
 2. Expediente académico do Grao ou titulación equivalente. No que se inclúa a nota media segundo R.D. 1044/2003 polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial e con validez en todo o territorio nacional. Non se valorará ningún documento que non conteña expresamente este dato.
 3. Declaración da Renda da unidade familiar á que pertence o alumno.

Documentación a achegar

Documentación a achegar xunto co boletín de preinscrición

 

 1. DNI, pasaporte ou cartón de residencia (para estranxeiros), en vigor, escaneado por ambas as caras e que se vexa completo.
 2. Título de acceso escaneado por ambas as caras, legible, asinado e que se vexa completo:
 3. Será un dos seguintes: Copia do título universitario de acceso, certificado sustitutorio do título, certificación do expediente académico persoal con data de depósito do título ou que indique que superou o primeiro ciclo, certificado de Selectividade, cartón de PAAU.
 4. Currículo Vitae.
 5. Carta dirixida á dirección explicando os motivos que lle animan a querer cursar o posgrao e, no seu caso, os méritos que alega para ser seleccionado.
 6. Expediente académico do Grao ou titulación equivalente. No que se inclúa a nota media segundo R.D. 1044/2003 polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial e con validez en todo o territorio nacional. Non se valorará ningún documento que non conteña expresamente este dato.

 

 

Documentación a achegar para a solicitude de bolsa

 

- Declaración da Renda da unidade familiar do ano 2017 á que pertence o alumno.

 

A adxudicación da bolsa virá dada previa solicitude expresa do alumno e a achega da documentación incluída na baremación de méritos. O expediente académico, necesariamente debe incluír a nota media.

 

Para a baremación de méritos, establécense os seguintes criterios:

 1. Estar en posesión do título de Grao ou titulación equivalente.
 2. Expediente académico do Grao ou titulación equivalente.
 3. Declaración da Renda da unidade familiar á que pertence o alumno. ​

Créditos

Créditos: 27

Datas

Data de celebración: Do 09/10/2018 ó 15/05/2019
Data de inscripción: Do 11/06/2018 ó 20/07/2018
Data de matrícula: Do 07/08/2018 ó 18/01/2019
Data do seguinte prazo de matrícula: Do 14/01/2019 ó 18/01/2019

Web oficial

http://euat.udc.es/posgrado-bim-udc

Documentación anexa

Descargar documento

Importes

Tarifa oficial: 1.630,00
Tarifa 1º PAGO APLAZADO: 1.000,00
Tarifa 2º PAGO APLAZADO : 630,00
Tarifa MATRICULA REDUCIDA: 1.375,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 881014458
Enderezo electrónico: sisanchez@col.udc.es

Comparte esta información

Posgrao de Especialización en BIM

  Documentación anexa
Descargar documento
  Datos
Data: Do 09/10/2018 ó 15/05/2019
Horario: Martes y Miércoles de 16:00h a 21:00h
Lugar: Aula de posgrado de la EU de Arquitectura Técnica
Matrícula: 1.630,00 €